INFORMACJE O GWARANCJI

 1. Producent udziela gwarancji na produkty marki QUAN GARDEN ART, produkowane przez Producenta i sprzedawane przez Autoryzowanego Dystrybutora. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy, liczony od dnia dostarczenia wyrobu do klienta końcowego, który w niniejszym dokumencie podany jest jako data wydania.

 2. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej i obejmuje produkty zakupione i zainstalowane/używane na tym terytorium.

 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne (produkcyjne lub materiałowe) produktów dostarczonych przez Producenta z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych, które są zużywane podczas normalnego użytkowania produktu.

 4. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

  1. Uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez klienta lub osobę trzecią,

  2. Usterek lub wad, które powstały w wyniku naprawy wykonanej przez Klienta we własnym zakresie i/lub innej osoby i/lub gdy badanie wykaże, że Klient samodzielnie, bez zgody Producenta dokonał napraw lub zamienników konstrukcji produktu,

  3. Uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie spowodowane użyciem nieoryginalnych elementów (komponentów) produktu,

  4. Uszkodzeń lub wad produktu, które są spowodowane nieprawidłowym montażem, zainstalowaniem produktu lub jego użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub zaleceniami producenta,

  5. Uszkodzeń lub wad produktu i utraty cech, które są skutkiem natury i/lub innymi przyczynami (tj.: klęska żywiołowa, grad, burza, huragan, trzęsienie ziemi, wyładowanie atmosferyczne itp.),

  6. Uszkodzeń lub wad powstałych w wyniku niewłaściwego podłoża, na którym postawiono produkt,

  7. Uszkodzeń lub wad, które są spowodowane brakiem odpowiedniego czyszczenia i konserwacji produktu.

 5. W ramach niniejszej gwarancji Producent jest zobowiązany do wymiany elementów składowych produktu.

 6. Do oceny uszkodzenia Produktu uprawniony jest wyłącznie Producent lub podmiot producenta, a wszelkie czynności zmierzające do usunięcia wad muszą być wykonane przez Producenta lub podmiot producenta.

 7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji wygasa w przypadku pozbawienia Producenta możliwości sprawdzenia produktu pod kątem zgłoszonych uszkodzeń.

 8. Warunkiem uznania reklamacji przewidzianym niniejszą gwarancją jest właściwy transport i przechowywanie produktu, a następnie właściwy montaż/ustawienie i eksploatacja, zgodnie z przeznaczeniem, informacjami technicznymi i sugestiami (instrukcjami) Producenta.

 9. Klient ma obowiązek zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu, nie później niż w terminie 14 dni. Producent rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, chyba że ocena wymaga transportu towaru do producenta. W takim przypadku rozpoznanie reklamacji może potrwać kolejne 14 dni. Reklamacja i decyzja Producenta będą rozpatrywane drogą mailową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Producent podejmie działania w celu usunięcia wady w terminie 30 dni od daty podjęcia decyzji.

 10. Uprawnienia gwarancyjne są rozpatrywane wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu produktu objętego gwarancją (z widoczną datą zakupu) oraz karty gwarancyjnej produktu. Skorzystanie z uprawnień wymienionych w przedstawionej gwarancji nie jest możliwe, jeżeli w/w dokumenty nie są ze sobą zgodne lub zawarte w nich istotne informacje są niemożliwe do odczytania w celu rozpatrzenia reklamacji.

 11. Prawa i obowiązki obu stron nieuregulowane w przedstawionej Karcie Gwarancyjnej wynikają z polskiego Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

Produkty Quan Garden Art są projektowane i produkowane tak, aby służyły przez wiele, wiele lat. Wymagają jednak pewnych zabiegów pielęgnacyjnych, aby zachować je w dobrym stanie. Wszystkie procedury konserwacji są wyjaśnione w instrukcji obsługi. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z podanymi procedurami konserwacji. W razie wątpliwości — zapytaj swojego sprzedawcę lub skontaktuj się z nami bezpośrednio za pomocą FORMULARZA WSPARCIA. Quan Garden Art nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego użytkowania lub braku konserwacji.

Jeśli Twój produkt Quan Garden Art wykazuje jakąkolwiek usterkę, która nie jest wynikiem niewłaściwego użytkowania lub braku konserwacji, wypełnij Formularz reklamacji, który możesz pobrać TUTAJ. Podpisany formularz reklamacyjny prosimy przesłać na adres help@quangarden.art